OL长腿高跟101P可馨丽柜

OL长腿高跟101P可馨丽柜

 或先热而后寒,或先寒而后热,皆寒热往来之候。然则黑色而皮肉坚者,诚有异于他色之薄弱易病者矣。

毁之失实者,谓川芎一味,辛散太过,恐血未生而气先耗。 有分者,肉中分理明显也。

若阴中又分阴阳,则肾属人之水,故曰“牝脏”,阴中之阴也;肝属人之木,木火同气,故曰“牡脏”,阴中之阳也;脾属人之土,其体象地,故曰“牝藏”,为阴中之至阴也。《医贯》曰∶“读伤寒书而不读东垣书,则内伤不明而杀人多矣;读东垣而不读丹溪书,则阴虚不明而杀人多矣。

络盛则入客于经。 人之初生,先从肾始。

两骨,即大指次指后歧骨间也,俗名虎口。苦楝根,取新白皮一握,切、焙,入麝香少许煎,空心服。

 此症仲景用泻心、承气诸法,而用大陷胸汤者,因三焦俱实,而又有水气,故不得不改用此方。 肾愈虚则气愈无所归,气不归则阴愈虚矣。

Leave a Reply